wilsgebrek

Een rechtshandeling is vernietigbaar wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.

  • Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling wordt bewogen door onrechtmatig te dreigen met enig nadeel als de rechtshandeling niet wordt verricht. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.
  • Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling wordt bewogen door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.
  • Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.

Een vordering tot vernietiging verjaart in het algemeen drie jaar nadat het bedrog, de benadeling (of de dwaling) is ontdekt, en in geval van misbruik van omstandigheden drie jaar nadat de betreffende invloed heeft opgehouden te werken.

Categorieen:
Synoniemen: bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest