vermogensschade

Vermogensschade ziet op schade aan het vermogen van de benadeelde. Onder vermogensschade valt zowel geleden verlies als gederfde winst. Vermogensschade komt voor vergoeding in aanmerking als een wederpartij een wanprestatie heeft gepleegd of als de schade is ontstaan door een onrechtmatige daad. Vermogensschade onderscheidt zich van immateriële schade door dat immateriële schade niet het vermogen betreft (en dus niet als zodanig kan worden vastgesteld aan de hand van een berekening).

De redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, de redelijke kosten van de vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid, alsmede de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten zijn in de wet geregelde voor vergoeding in aanmerking komende vormen van vermogensschade.

Categorieen:
Synoniemen: inkomensderving, gederfde winst, omzetschade

More information?

Contact us