overeenkomst

Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

Een overeenkomst is (behoudens sommige uitzonderingen, zoals de koop van een woning door een particulier) vormvrij: deze kan ook mondeling worden gesloten. Ook mondelinge afspraken zijn dus rechtsgeldig en afdwingbaar, waarbij moet worden opgemerkt dat het leveren van bewijs van een mondelinge overeenkomst niet altijd eenvoudig is.

Meestal wordt – om de aard en omvang van de afspraken duidelijk te maken, en om bewijsproblemen te voorkomen – een overeenkomst vastgelegd in een akte, door partijen opgesteld en ondertekend schriftelijk stuk, dat in de volksmond veelal contract wordt genoemd. Het bewijs van het bestaan van een overeenkomst mag evenwel niet worden verward met die eventuele schriftelijke vastlegging: het bestaan kan ook worden afgeleid uit de praktische uitvoering die partijen daaraan hebben gegeven (bijvoorbeeld leveringen en betalingen over en weer).

Categorieen:
Synoniemen: contract

More information?

Contact us