onrechtmatige daad

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht, of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld wanprestatie is er bij een vordering op grond van onrechtmatige daad geen overeenkomst tussen schuldenaar (dader) en schuldeiser (benadeelde). De wet bevat een aantal bepalingen waarin een ander schadeplichtig is voor handelen van een derde. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat voor handelen van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien heeft bereikt, degen die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent aansprakelijk is.

Categorieen:

More information?

Contact us