eigen vermogen

Onder eigen vermogen van een onderneming wordt verstaan de activa minus de schulden. Bij natuurlijke personen geldt hetzelfde: eigen vermogen is al het bezit minus de schulden.

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest