eigen schuld

Bij een onrechtmatige daad of wanprestatie heeft de benadeelde recht op schadevergoeding. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde zelf kan worden toegerekend, spreekt men van eigen schuld. Bij eigen schuld wordt de vergoedingsplicht verminderd met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Toepassing van deze eigen-schuld regel blijft achterwege als de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval vereist.

Categorieen:

More information?

Contact us