bijzondere titel

De wet maakt voor de wijze van verkrijging van goederen onderscheid in verkrijging onder bijzondere titel en verkrijging onder algemene titel.

Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.

Onder overdracht onder bijzondere titel wordt meestal gedoeld op koop, omdat koop de meest voorkomende reden (‘titel’) is voor overdracht. Koop verplicht immers tot overdracht (en een daartegenover staande betaling van een koopprijs).

More information?

Contact us