bedrog

Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Bedrog vormt in juridische zin een wilsgebrek. Er is sprake van bedrog wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze waar, leveren op zichzelf geen bedrog op. Er moet causaal verband bestaan tussen het betreffende bedrog en de rechtshandeling.

More information?

Contact us