arbitrageclausule

Een arbitrageclausule (of arbitragebeding) is een bepaling in een contract, statuten of algemene voorwaarden waarin partijen overeenkomen toekomstige geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan te beslechten door middel van arbitrage. Een arbitrageclausule sluit de weg naar de gewone rechter uit.

Een arbitrageclausule is een overeenkomst van arbitrage. Een andere overeenkomst van arbitrage ziet op het arbitraal compromis. Het verschil is dat bij een compromis partijen overeenkomen een reeds bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen. De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. Als een arbitrageclausule in algemene voorwaarden is opgenomen, gelden de regels voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Arbitrageclausules kom je vaak in bouwcontracten tegen.

Categorieen:

More information?

Contact us