portretrecht

Het portretrecht beschermt een geportretteerde tegen openbaarmaking en verveelvuldiging van een van die persoon gemaakt portret. Het betreft dus een beperking op de rechten van de maker (van het portret).

Het moet gaan om een afbeelding zoals een foto of schilderij. Als het portret in opdracht is gemaakt van de geportretteerde dan is hij bij uitsluiting bevoegd om het portret te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Het portretrecht is geldig tot 10 jaar na de dood van de geportretteerde. Is het portret echter niet gemaakt in opdracht, dan mag de maker het portret openbaar maken of verveelvoudigen tenzij de geportretteerde zich daartegen verzet vanwege beschadiging van een redelijk belang.

Categorieen:

More information?

Contact us