deelneming

In het algemeen een aanduiding voor een zeker belang (in aandelen, of in (winst)rechten of in participerende zin). Volgens het BW heeft een rechtspersoon een deelneming:

  • in een rechtspersoon: indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid; indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed;
  • in een vennootschap: indien hij of een dochtermaatschappij (1) daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden, of (2)
  • daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.

Categorieen:
Synoniemen: belang, aandeel

More information?

Contact us