verkrijgende verjaring

Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren. Verkrijgende verjaring is mogelijk van ieder vermogensrecht dat niet hoogstpersoonlijk is. De bezitter is ex artikel 3:118 lid 1 BW  te goeder trouw wanneer hij zich redelijkerwijs als rechthebbende mocht beschouwen.

Categorieen:

More information?

Contact us